Skontaktuj się z nami +48 76 840 14 90

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Zarządu – Rok 2017

Menu

Menu Zwiń całość

w sprawie uchylenia upoważnienia do zawiadamiania organów ścigania...
w sprawie uchylenia upoważnienia do zawiadamiania organów ścigania...
w sprawie ustalenia ilości etatów dla poszczególnych komórek organizacyjnych w Biurze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego...
w sprawie Regulaminu organizacyjnego Biura Związku Gmin Zagłębia Miedziowego...
w sprawie ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych w związku z realizacją Projektu pn. „Budowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla gmin Chocianów, Grębocice, Przemków i Ra...
w sprawie przystąpienia do udzielenia zamówienia publicznego na realizację zadania pn. "Budowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla gmin Chocianów, Grębocice, Przemków i Radw...
w sprawie projektu budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2018 rok...
w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na lata 2018-2033...
w sprawie informacji kwartalnej z realizacji budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za III kwartał 2017 roku  ...
w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą (nieruchomości niezamieszkanych nieobjętych systemem Związku) w zakresie posiadania u...
w sprawie wytycznych do projektu budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2018 rok i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2018-2033...
w sprawie przyjęcia projektu zmiany statutu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego...
w sprawie udzielenia upoważnienia do załatwiania spraw i wydawania wezwań, postanowień i zaświadczeń...
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2017 r....
w sprawie udzielenia upoważnienia do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych i postanowień...
w sprawie udzielenia upoważnienia do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń...
w sprawie udzielenia upoważnienia w zakresie ulg w spłacie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi...
w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych...
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2017 r....
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za I półrocze 2017 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu...
w sprawie informacji kwartalnej z realizacji budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za II kwartał 2017 roku...
w sprawie udzielenia upoważnienia do sporządzania tytułów wykonawczych...
w sprawie udzielenia upoważnienia do składania wniosków o udostępnianie danych z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej...
w sprawie upoważnienia do przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania zasad dotyczących utrzymania czystości i porządku w gminach przez właścicieli nieruchomości niezamieszkanych...
w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Zarządu do wykonywania zadań Administratora Danych Osobowych...
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2017 r....
w sprawie informacji kwartalnej z realizacji budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za I kwartał 2017 roku...
w sprawie przystąpienia do udzielenia zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Przygotowanie terenu pod osiedlowe punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych”...
w sprawie uchylenia upoważnienia do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych i postanowień...
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2017 r....
w sprawie informacji rocznej z wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za 2016 r....
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego oraz informacji o stanie mienia za 2016 rok...
w sprawie upoważnienia do przeprowadzania kontroli w zakresie prawidłowości realizacji zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości...
w sprawie udzielenia upoważnienia do sporządzania i przesyłania rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi...
w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Biura Związku Gmin Zagłębia Miedziowego...
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2017 r....
w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych...
w sprawie zmiany wykazu stanowisk pracy oraz ilości etatów dla poszczególnych stanowisk pracy w Biurze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego...

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
Font Resize
WYSOKI KONTRAST