Skontaktuj się z nami +48 76 840 14 90

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Zgromadzenia – Rok 2010

Menu

Menu Zwiń całość

w sprawie ustalenia wydatków budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010, określenia terminów dokonania tych wydatków oraz ustalenia ich p...
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2011 roku. Akt nieobowiązujący. Rozstrzygnięciem nadzorczym ...
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2010 rok....
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego....
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego....
w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego....
w sprawie wyboru członków Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego....
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego....
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego....
w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego....
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego....
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r....
w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Gmin należących do Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na lata 2008 - 2011 z perspektywą na lata 2012 - 2015....
w sprawie nieodpłatnego przekazania pomocy dydaktycznych na własność szkół podstawowych....
w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/72/10 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Związku Gmin Zag...
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2010 rok....
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2010 rok....
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Związku na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz...
w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych przysługujących Związkowi Gmin Zagłębia Miedziowego, do których nie stosuje się przepi...
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za I półrocze....
w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego....
w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych dotyczących zadania pn. "Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej gmin należących do Związku Gmin Zagłębia Miedziowego" realizowanego przez Związ...
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2010 rok....
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za wykonanie budżetu w 2009 roku....
w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnionej funkcji złożonej przez członka Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego....
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2010 rok....

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
Font Resize
WYSOKI KONTRAST