Skontaktuj się z nami +48 76 840 14 90

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Zgromadzenia – Rok 2012

Menu

Menu Zwiń całość

w sprawie ustalenia wydatków budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012, określenia terminów dokonania tych wydatków oraz ustalenia ich p...
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2012 r....
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego...
w sprawie budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2013 rok http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2013&poz=2303...
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na lata 2013-2023....
w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/59/12 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Gmin Zag...
w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/57/12 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierani...
w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/56/12 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpada...
w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/54/12 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komun...
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2013&poz=310...
w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowani...
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. http://edzienniki.duw.pl...
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2013&poz=306    ...
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2013&poz=841...
w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia opłaty za pojemnik o określonej pojemności. http://edzien...
w sprawie wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskie...
w sprawie zmian Statutu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego....
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działal...
sprawie zmiany budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2012 rok....
w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowego na własność gmin: Chocianów, Gaworzyce, Grębocice, Jerzmanowa, Pęcław, Polkowice, Przemków i Radwanice oraz Powiatu Polkowickiego....
w sprawie Regulaminu organizacyjnego Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2012 rok....
w sprawie zmiany budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2012 rok....
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2012 rok....
w sprawie zmiany budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2012 rok....
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za wykonanie budżetu w 2011 roku....
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w 2011 r....
w sprawie przyjęcia Gminy Chocianów do Związku Gmin Zagłębia Miedziowego....
w sprawie zmian Statutu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego....
w sprawie zmiany budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2012 rok....
w sprawie zmian Statutu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego....
w sprawie budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2012 rok....
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na lata 2012-2015....

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
Font Resize
WYSOKI KONTRAST