Skontaktuj się z nami +48 76 840 14 90

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Zgromadzenia – Rok 2013

Menu

Menu Zwiń całość

w sprawie Regulaminu organizacyjnego Biura Związku Gmin Zagłębia Miedziowego...
w sprawie nawiązania stosunku pracy i ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Członka Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego...
w sprawie budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2014 rok http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2014&poz=2172...
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na lata 2014-2033...
w sprawie ustalenia wydatków budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013, określenia terminów dokonania tych wydatków oraz ustalenia ich p...
w sprawie zmian budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2013 rok...
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na lata 2013-2033...
w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/57/12 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierani...
w sprawie zmian budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2013 rok...
w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/87/13 Zgromadzenia ZGZM z dnia 10.10.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oraz jej zabudowy...
w sprawie przekazania darowizny Gminom – członkom Związku Gmin Zagłębia Miedziowego...
w sprawie sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na zarządzenie pokontrolne Nr 63/2013 Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu...
w sprawie przyjęcia darowizny pojemników do selektywnej zbiórki odpadów  ...
w sprawie opłaty prolongacyjnej http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2013&poz=5744 ...
w sprawie zmian budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2013 rok...
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na lata 2013-2033...
w sprawie określenia wskaźnika procentowego udziałów na rzecz Związku Gmin Zagłębia Miedziowego wnoszonych przez członków Związku...
w sprawie uchylenia Uchwały Nr I/9/07 Zgromadzenia ZGZM z dnia 04.01.2007 r. w sprawie wysokości diet dla członków Zgromadzenia i Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach...
w sprawie zmian budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2013 rok...
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oraz jej zabudowy...
w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zagospodarowania ...
w sprawie zmian Statutu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego...
w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Biura Związku Gmin Zagłębia Miedziowego...
w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2013&poz=4045...
w sprawie zmiany uchwały nr XVII/78/13 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 06.06.2013 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Związek Gmin Za...
w sprawie zmian budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2013 rok http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2013&poz=4522...
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=...
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2013&poz=3600...
w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowa...
w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/57/12 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbieran...
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2013&poz=3597...
w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2013&poz=3596...
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za wykonanie budżetu w 2012 roku...
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w 2012 r....
w sprawie wyboru członka Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego...
w sprawie zmian budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2013 rok...
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na lata 2013 - 2033...
w sprawie przyjęcia darowizny pojemników do selektywnej zbiórki odpadów...

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
Font Resize
WYSOKI KONTRAST