Skontaktuj się z nami +48 76 840 14 90

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Zgromadzenia – Rok 2015

Menu

Menu Zwiń całość

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Radwanice...
w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowani...
w sprawie budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2016 rok http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2016&poz=364...
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na lata 2016-2033...
w sprawie zmian budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2015 rok...
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na lata 2015-2033...
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych http://edzienniki.duw.pl/duw/A...
w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/86/13 z dnia 10.10.2013 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w zakresie odbierania odpadów k...
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2015&poz=4107 Stwierdzenie nieistotnego n...
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2015&poz=4106...
w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/75/13 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komuna...
w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2015&poz=4104...
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez...
w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/15 z dnia 22.06.2015  r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady ko...
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2015&poz=4101...
w sprawie zmian budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2015 rok...
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na lata 2015-2033...
w sprawie określenia wskaźnika procentowego udziałów na rzecz Związku Gmin Zagłębia Miedziowego wnoszonych przez członków Związku...
w sprawie zmian Statutu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego...
w sprawie zmian Statutu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego...
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Radwanice...
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Polkowice...
w sprawie zmian budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2015 rok...
w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2...
w sprawie przystąpienia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego do Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu Rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 17 lipca 2015 r....
w sprawie wyrażenia zgody na zbywanie i obciążanie przez Zarząd majątku Związku Gmin Zagłębia Miedziowego...
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżenie obiektu Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Polkowicach...
w sprawie udzielenia absolutorium  Zarządowi Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za 2014 r....
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w 2014 r....
w sprawie zmian budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2015 rok...
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na lata 20152033....
w sprawie wyboru członka Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego...
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Przemków...
w sprawie zmian budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2015 rok...
w sprawie nawiązania stosunku pracy i ustalenia wynagrodzenia dla Członka Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego...
w sprawie nawiązania stosunku pracy i ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego...
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego...
w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego...
w sprawie wyboru członków Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego...
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedzioweg...
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego...
w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego...
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego...

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
Font Resize
WYSOKI KONTRAST