Skontaktuj się z nami +48 76 840 14 90

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr działalności regulowanej

Menu

Menu Zwiń całość

11 lipca 2012, Małgorzata Frąckowiak

INFORMACJA
dotycząca wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przedsiębiorca zamierzający prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gmin – członków Związku, tj. gmin: Chocianów, Gaworzyce, Grębocice, Jerzmanowa, Pęcław, Polkowice, Przemków i Radwanice jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.

Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy. Wniosek powinien zawierać:

 • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
 • numer identyfikacji podatkowej NIP,
 • określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

 • oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:

 1. posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;
 2. utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 3. spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 4. zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.

Wniosek można złożyć osobiście w Biurze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, ul. Mała 1, 59-100 Polkowice lub listownie na wyżej podany adres.

Czas załatwienia sprawy

 1. Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej jest obowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy do tego rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu do tego organu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony.
 2. Jeżeli organ prowadzący rejestr działalności regulowanej nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 1, a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

Opłata za wpis do rejestru działalności regulowanej

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1044) opłatę za wpis do rejestru działalności gospodarczej w kwocie 50,00 zł uiszcza się w kasie Urzędu Gminy Polkowice, Rynek 1, 59-100 Polkowice lub wpłacając na konto Urzędu, Nr rachunku PKO Bank Polski S.A. Oddział I Polkowice 02 1020 3017 0000 2702 0166 6270 (opis przelewu: „Opłata za wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez ZGZM”).

Podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do informowania organu prowadzącego rejestr o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dokumentach do niego dołączonych, w terminie 14 dni od zaistnienia zmian.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta wykreśla przedsiębiorcę z rejestru działalności regulowanej na jego wniosek, a także po uzyskaniu informacji o zgonie przedsiębiorcy lub  po uzyskaniu informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo z Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy.

 Akty prawne dotyczące sprawy:

 

 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454),
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t. j. Dz. U z 2018 r., poz. 646),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1044).

 

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie ZGZM

 

 

 

Szczegóły wpisu
Opublikował: Małgorzata Frąckowiak
Data publikacji: 2012-07-11 10:25:21
Aktualny autor wpisu:
Data ostatniej zmiany: 2019-05-15 14:38:28
Pełny rejestr zmian Pokaż rejestr zmianUkryj rejestr zmian
Data: 2019-05-15 14:37:29\Typ zmiany: Modyfikacja\Autor: Małgorzata Frąckowiak
Data: 2019-05-15 14:36:53\Typ zmiany: Modyfikacja\Autor: Małgorzata Frąckowiak
Data: 2018-10-05 11:58:19\Typ zmiany: Modyfikacja\Autor: Małgorzata Frąckowiak
Data: 2018-08-21 11:08:26\Typ zmiany: Modyfikacja\Autor: Małgorzata Frąckowiak
Data: 2018-05-15 11:22:11\Typ zmiany: Modyfikacja\Autor: Małgorzata Frąckowiak
Data: 2018-02-22 08:05:30\Typ zmiany: Modyfikacja\Autor: Małgorzata Frąckowiak
Data: 2018-02-12 12:39:23\Typ zmiany: Modyfikacja\Autor: Małgorzata Frąckowiak
Data: 2018-01-15 10:12:26\Typ zmiany: Modyfikacja\Autor: Małgorzata Frąckowiak
Data: 2017-12-14 13:47:33\Typ zmiany: Modyfikacja\Autor: Małgorzata Frąckowiak
Data: 2017-07-17 12:19:22\Typ zmiany: Modyfikacja\Autor: Małgorzata Frąckowiak
Data: 2016-10-21 12:43:39\Typ zmiany: Modyfikacja\Autor: Małgorzata Frąckowiak
Data: 2016-02-01 08:53:33\Typ zmiany: Modyfikacja\Autor: Małgorzata Frąckowiak
Statystyki wpisu
Całkowita ilość wyświetleń wpisu: 2171

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
Font Resize
WYSOKI KONTRAST