Skontaktuj się z nami +48 76 840 14 90

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Zarządu – Rok 2019

Menu

Menu Zwiń całość

w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Zarządu do reprezentowania Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Polkowicka Dolina Recyklingu Sp. z o.o. z...
w sprawie przystąpienia do udzielenia zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Rozbudowa monitoringu wizyjnego na obiekcie Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych...
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2019 r....
w sprawie zmiany uchwały Nr 51/19 z 10.10.2019 r. w sprawie przystąpienia do udzielenia zamówienia z wolnej ręki na odbieranie odpadów komunalnych z terenu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego...
w sprawie przystąpienia do udzielenia zamówienia z wolnej ręki na odbieranie odpadów komunalnych z terenu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego...
w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Zarządu do reprezentowania Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Polkowicka Dolina Recyklingu Sp. z o.o. z...
w sprawie informacji kwartalnej z realizacji budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za III Kwartał 2019 roku...
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2019 rok...
w sprawie projektu budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2020 rok...
w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na lata 2020-2033...
w sprawie zmiany uchwały Nr 51/19 z 10.10.2019 r. w sprawie przystąpienia do udzielenia zamówienia z wolnej ręki na odbieranie odpadów komunalnych z terenu Związku Gmin Zagłębia Miedzowego...
sprawie upoważnienia Przewodniczącego Zarządu do reprezentowania Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Polkowicka Dolina Recyklingu Sp. z o.o. z s...
w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr 52/19 Zarządu ZGZM z dnia 16.10.2019 r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, przysługując...
w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, przysługujących mu jako jedynemu wspólnikowi spółki działającej pod firmą Polkowicka Dolina Recyklingu ...
w sprawie przystąpienia do udzielenia zamówienia z wolnej ręki na odbieranie odpadów komunalnych z terenu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego...
w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Zarządu do reprezentowania Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą Polkowicka Doli...
w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Zarządu do reprezentowania Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą Polkowicka Doli...
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2019 r....
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2019 r....
w sprawie wytycznych do projektu budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2020 rok i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2020-2033...
w sprawie przystąpienia do udzielenia zamówienia z wolnej ręki na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego...
w sprawie przystąpienia do udzielenia zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Administrowanie Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”...
w sprawie sprzedaży pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych...
w sprawie nieodpłatnego przekazania pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych...
w sprawie upoważnienia do przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania zasad dotyczących utrzymania czystości i porządku w gminach przez właścicieli nieruchomości...
w sprawie upoważnienia do przeprowadzania kontroli w zakresie prawidłowości realizacji zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości...
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za I półrocze 2019 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu...
w sprawie przystąpienia do udzielenia zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Administrowanie Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”...
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2019 r....
w sprawie informacji kwartalnej z realizacji budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za II kwartał 2019 roku...
w sprawie przystąpienia do udzielenia zamówienia na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych selektywnie zebranych z terenu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego...
w sprawie przyjęcia projektu zmiany statutu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego...
w sprawie udzielenia Zgromadzeniu rekomendacji do nieodpłatnego objęcia przez Związek Gmin Zagłębia Miedziowego udziałów w Polkowickiej Dolinie Recyklingu Sp. z o.o....
w sprawie udzielenia upoważnienia do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych...
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2019 r....
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2019 r....
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2019 r....
w sprawie uchylenia uchwały Nr 16/17 z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do składania wniosków o udostępnianie danych z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Go...
w sprawie udzielenia upoważnienia do zawiadamiania organów ścigania o popełnieniu wykroczenia lub przestępstwa na szkodę Związku Gmin Zagłębia Miedziowego...
w sprawie udzielenia upoważnienia w zakresie ulg w spłacie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi...
w sprawie udzielenia upoważnienia do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń...
w sprawie cofnięcia udzielonych upoważnień...
w sprawie zmiany Uchwały Nr 11/19 Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do udzielenia zamówienia publicznego na realizację zadania pn. ...
w sprawie informacji kwartalnej z realizacji budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za I kwartał 2019 roku...
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2019 r....
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego oraz informacji o stanie mienia za 2018 rok http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2019/4056/akt...
w sprawie informacji rocznej z wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za 2018 r....
w sprawie przyjęcia projektu zmiany statutu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego...
w sprawie udzielenia upoważnienia do zawiadamiania organów ścigania o popełnieniu wykroczenia lub przestępstwa na szkodę Związku Gmin Zagłębia Miedziowego...
w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi...
w sprawie udzielenia upoważnienia do sporządzania i przesyłania rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi  ...
w sprawie udzielenia upoważnienia w zakresie ulg w spłacie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi...
w sprawie cofnięcia udzielonych upoważnień i pełnomocnictw...
w sprawie przystąpienia do udzielenia zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych i niezamieszkanych z t...
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2019 r....
w sprawie udzielenia upoważnienia do załatwiania spraw i wydawania postanowień i zaświadczeń...
w sprawie udzielenia upoważnienia do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń...
w sprawie udzielenia upoważnienia do sporządzania tytułów wykonawczych...
w sprawie cofnięcia upoważnienia udzielonego uchwałą Nr 43/18 z dnia 15.11.2018 r....
w sprawie udzielenia upoważnienia w zakresie ulg w spłacie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi...
w sprawie cofnięcia upoważnienia udzielonego uchwałą Nr 20/18 z dnia 07.06.2018 r....
w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych...
w sprawie upoważnienia członka Zarządu do pełnienia w zastępstwie funkcji Przewodniczącego Zarządu...
w sprawie uchylenia udzielonych upoważnień...

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
Font Resize
WYSOKI KONTRAST