Skontaktuj się z nami +48 76 840 14 90

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Zgromadzenia – Rok 2019

Menu

Menu Zwiń całość

  w sprawie zmian budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2019 rok....
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na lata 2019-2033....
w sprawie powierzenia spółce Polkowicka Dolina Recyklingu Sp. z o. o. z siedzibą w Polkowicach realizacji zadania Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ora...
w sprawie zmiany uchwały Nr VII/27/19 z dnia 26.08.2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i...
w sprawie zmian budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2019 rok...
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na lata 2019-2033...
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/35/15 z dnia 1 października 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Dziennik Urzędowy Województ...
w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII/57/16 z dnia 22.06.2016 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego: http://edz...
w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zami...
w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/75/13 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komuna...
w sprawie zmian budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2019 rok...
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na lata 2019-2033....
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez...
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego: http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx...
w sprawie uchylenia uchwały Nr III/20/15 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na któ...
w sprawie zmiany statutu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego...
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego do Polkowickiej Doliny Recyklingu Spółki z o.o. z siedzibą w Polkowicach...
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów komunalnych...
w sprawie zmian budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2019 rok...
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na lata 2019-2033...
w sprawie wyboru członka Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego...
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za 2018 r....
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w 2018 r....
w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji Związku Gmin Zagłębia Miedziowego...
w sprawie wyboru członków Komisji skarg, wniosków i petycji Związku Gmin Zagłębia Miedziowego...
w sprawie zmiany statutu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego...
w sprawie cofnięcia wyrażonej zgody na wprowadzanie danych do Rejestru Należności Publicznoprawnych w zakresie należności publicznoprawnych, podlegających egzekucji administracyjnej http...
w sprawie budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2019 rok http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2019&poz=3492...
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na lata 2019-2033...
w sprawie nawiązania stosunku pracy i ustalenia wynagrodzenia dla Wiceprzewodniczącego Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego...
w sprawie nawiązania stosunku pracy i ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego...
w sprawie zmiany statutu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego  ...
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego...
w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego...
w sprawie wyboru członków Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego...
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego...
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego...
w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego...
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego...

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
Font Resize
WYSOKI KONTRAST