Skontaktuj się z nami +48 76 840 14 90

Biuletyn Informacji Publicznej

XII posiedzenie Zgromadzenia 09.04.2020 r.

Menu

Menu Zwiń całość

6 kwietnia 2020, Natalia Nalewajska

Informuję, że na podstawie § 15 ust. 3 i 4 Statutu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, w związku z art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568) zwołuję w trybie nadzwyczajnym, na wniosek Zarządu Związku, posiedzenie Zgromadzenia Związku na dzień 9 kwietnia 2020 r. o godz. 10:00 w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr XI/2020 z posiedzenia Zgromadzenia w dniu 27.02.2020 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie ZGZM.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę obiektu Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Polkowicach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/73/19 z 21.10.2019 r. w sprawie powierzenia spółce Polkowicka Dolina Recyklingu Sp. z o. o. z siedzibą w Polkowicach realizacji zadania ZGZM z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Związek umowy o świadczenie usług w ogólnym interesie publicznym.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przysługujących Związkowi Gmin Zagłębia Miedziowego.
 11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia
Zdzisław Synowiec

Bezpośrednia transmisja z posiedzenia Zgromadzenia dostępna będzie w czasie obrad na kanale You Tube pod linkiem:

https://www.youtube.com/channel/UCEsKYUHhDmzD0mxc3AtVNzA

1. Protokół XII/2020 z 09.04.2020 r.
2. Lista obecności
3. Zał. nr 1
4. Zał. nr 2
5. Zał. nr 3
6. Zał. nr 4
7. Zał. nr 5
8. Zał. nr 6
9. Zał. nr 7
10. Zał. nr 8
11. Zał. nr 9
12. Zał. nr 10

Szczegóły wpisu
Opublikował: Natalia Nalewajska
Data publikacji: 2020-04-06 15:33:05
Aktualny autor wpisu: Natalia Nalewajska
Data ostatniej zmiany: 2020-05-14 14:39:45
Pełny rejestr zmian Pokaż rejestr zmianUkryj rejestr zmian
Data: 2020-05-14 14:39:45\Typ zmiany: Modyfikacja\Autor: Natalia Nalewajska
Data: 2020-05-14 14:32:14\Typ zmiany: Modyfikacja\Autor: Natalia Nalewajska
Data: 2020-04-14 14:27:35\Typ zmiany: Modyfikacja\Autor: Natalia Nalewajska
Data: 2020-04-08 12:18:06\Typ zmiany: Modyfikacja\Autor: Natalia Nalewajska
Data: 2020-04-06 15:35:56\Typ zmiany: Modyfikacja\Autor: Natalia Nalewajska
Data: 2020-04-06 15:33:05\Typ zmiany: Modyfikacja\Autor: Natalia Nalewajska
Statystyki wpisu
Całkowita ilość wyświetleń wpisu: 89

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
Font Resize
WYSOKI KONTRAST