Skontaktuj się z nami +48 76 840 14 90

Nasze prawo

Regulamin utrzymania czystości

20 grudnia 2012, Małgorzata Frąckowiak

UCHWAŁA NR XII/85/17
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO
z dnia 21 czerwca 2017 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 41 ust. 1 w związku z art. 69 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), §7 ust. 2 pkt 1 Statutu Związku GminZagłębia Miedziowego (Dz. Urz. Woj. Legn. z dnia 10.06.1994 r. Nr 13, poz. 108 ze zm.), art. 4 ust. 1, 2 i 2a w związku z art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.), po zasięgnięciu opinii właściwych miejscowo Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych, Zgromadzenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego uchwala, co następuje:

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, dotyczące:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:
a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania następujących rodzajów odpadów komunalnych: papieru, tworzyw sztucznych, szkła, opakowań wielomateriałowych, metalu oraz odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
b) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania odpadów zielonych,
c) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania następujących odpadów komunalnych: przeterminowanych leków i chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.), zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon, tekstyliów i ubrań, metalu i popiołu,
2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym przy uwzględnieniu:
a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,
b) liczby osób korzystających z tych pojemników,
3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych,
4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.
§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) Związku – należy przez to rozumieć Związek Gmin Zagłębia Miedziowego,
2) Gminie – należy przez to rozumieć gminę będącą członkiem Związku,
3) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
4) ustawie o odpadach – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
5) nieruchomości – należy przez to rozumieć, zgodnie z art. 46 §1 kodeksu cywilnego, część powierzchni ziemi stanowiącą odrębny przedmiot własności, jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków,
6) właścicielu nieruchomości – należy przez to rozumieć właściciela w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4, ust. 2a oraz ust. 3 ustawy,
7) zabudowie jednorodzinnej – należy przez to rozumieć budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi, zgodnie z zapisami §3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
8) zabudowie wielorodzinnej – należy przez to rozumieć zabudowę, na którą składają się budynki wielorodzinne, a więc takie, które nie spełniają definicji budynku jednorodzinnego zapisanej w §3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
9) nieruchomościach niezamieszkanych objętych systemem – należy przez to rozumieć nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na których prowadzona jest działalność przez:
a) jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
b) osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące działalność gospodarczą, w związku z której prowadzeniem zatrudnia się, na podstawie umowy o pracę, powyżej 20 osób, według stanu na dzień 15.10.2015 r. z wyłączeniem cmentarzy.
– zgodnie z uchwałą nr III/20/15 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ze zm. Właściciele nieruchomości niezamieszkanych objętych systemem zobowiązani są do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Związku.
10) nieruchomościach niezamieszkanych nieobjętych systemem – należy przez to rozumieć nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, których właściciele nie są zobowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Związku i są zobowiązani do zawarcia indywidualnej umowy z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej, której przedmiotem będzie odbiór odpadów komunalnych z terenu tej nieruchomości,
11) osiedlowym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (także: Osiedlowy PSZOK) – należy przez to rozumieć punkt gromadzenia wybranych frakcji odpadów segregowanych, utworzony przez Związek w celu zapewnienia łatwego dostępu dla mieszkańców do gromadzenia codziennie wytwarzanych rodzajów odpadów, tj.: szkła, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, papieru, metalu, tekstyliów i ubrań,
12) centralnym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (także: Centralny PSZOK) – należy przez to rozumieć punkt w znaczeniu art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy, do którego właściciele nieruchomości mogą przekazywać wskazane w regulaminie selektywnie zebrane odpady komunalne,
13) odpadach komunalnych – należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych, zgodnie z zapisem art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o odpadach,
14) zmieszanych odpadach komunalnych – należy przez to rozumie odpady komunalne gromadzone nieselektywnie, a także odpady pozostałe po wydzieleniu frakcji podlegających selektywnej zbiórce zgodnie z Regulaminem,
15) odpadach komunalnych wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć odpady komunalne, które ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych (np. meble, wózki dziecięce, materace itp.),
16) odpadach zielonych – należy przez to rozumieć stanowiące części roślin odpady komunalne pochodzące z pielęgnacji terenów zieleni oraz targowisk, z wyjątkiem odpadów pochodzących z czyszczenia ulic i placów, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy o odpadach,
17) odpadach budowlanych i rozbiórkowych – rozumie się przez to odpady powstające podczas prowadzonych przez właścicieli nieruchomości we własnym zakresie drobnych prac remontowych,
18) odpadach ulegających biodegradacji – rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 10 ustawy o odpadach,
19) bioodpadach – rozumie się przez to ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o odpadach,
20) odpadach niebezpiecznych – należy przez to rozumieć odpady niebezpieczne zgodnie z treścią art. 3 ust. 4 ustawy o odpadach, w odniesieniu do frakcji składających się na odpady komunalne (np.: baterie, akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków, opakowania po środkach ochrony roślin nawozach, opakowania po aerozolach, zużyte opatrunki pochodzące z domu),
21) przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć podmiot realizujący zadania w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz prowadzący działalność w zakresie wymienionym w art. 9b ustawy,
22) harmonogramie – należy przez to rozumieć plan odbioru odpadów komunalnych na terenie Związku, uwzględniający postanowienia Regulaminu dotyczące minimalnej częstotliwości odbioru odpadów, zależnej od rodzaju odpadów, miejsca ich wytwarzania oraz wytwórcy, podawany do publicznej wiadomości na stronach internetowych Związku oraz Gmin, a także w inny ustalony przez Związek sposób,
23) usługach dodatkowych – należy przez to rozumieć odpłatne usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem niektórych odpadów komunalnych, określone odrębną uchwałą,
24) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego”.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:
1) wyposażenie nieruchomości we własnym zakresie w opisane w niniejszym Regulaminie pojemniki i worki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
2) prowadzenie selektywnego zbierania i przekazywanie odpadów komunalnych z każdej nieruchomości w sposób opisany w niniejszym Regulaminie,
3) zbieranie i przekazywanie odpadów niepodlegających selektywnej zbiórce w sposób opisany w niniejszym Regulaminie,
4) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
2. Właścicieli nieruchomości zobowiązuje się do:
1) nie składowania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
2) nie wrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, np. sklepów, punktów gastronomicznych i usługowych i innych nieruchomości, do koszy ulicznych lub do pojemników innych właścicieli,
3) nie wrzucania odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, np. sklepów, punktów gastronomicznych i usługowych i innych nieruchomości, do pojemników ogólnodostępnych znajdujących się w osiedlowych punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Związku,
4) nie spalania odpadów komunalnych na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków,
5) nie gromadzenia odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) w pojemnikach przeznaczonych do selektywnej zbiórki,
6) nie wrzucania odpadów innego rodzaju niż opisany na pojemniku lub worku,
7) nie pozostawiania odpadów obok pojemników przeznaczonych do ich selektywnej zbiórki, nawet w przypadku ich chwilowego przepełnienia,
8) nie gromadzenia w pojemnikach na zmieszane odpady komunalne, odpadów takich jak: gruz budowlany, szlamy, substancje toksyczne, żrące i wybuchowe, opakowania po substancjach niebezpiecznych (olejach samochodowych, środkach chwastobójczych i owadobójczych), gorący popiół, padłe zwierzęta, odpady medyczne i weterynaryjne, śnieg, lód,
9) nie pozostawiania pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych poza terenem nieruchomości w sposób stwarzający zagrożenie dla osób trzecich.
§ 4. Właściciele nieruchomości niezamieszkanych nieobjętych systemem są zobowiązani do zawarcia indywidualnej umowy z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej, której przedmiotem będzie odbiór odpadów komunalnych z terenu tej nieruchomości. Wykaz przedsiębiorców, o których mowa wyżej udostępnia się na stronie internetowej Związku.

Rozdział 3.
Zasady prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów

§ 5. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów:
1) papieru, w tym tektury, odpadów opakowaniowych z papieru i odpadów opakowaniowych z tektury,
2) tworzyw sztucznych, w tym odpadów opakowaniowych tworzyw sztucznych,
3) szkła, w tym odpadów opakowaniowych ze szkła,
4) opakowań wielomateriałowych,
5) metali, w tym odpadów opakowaniowych z metali,
6) odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
7) przeterminowanych leków i chemikaliów,
8) zużytych baterii i akumulatorów,
9) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
10) mebli i odpadów wielkogabarytowych,
11) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
12) zużytych opon,
13) tekstyliów i ubrania,
14) popiołu.
2. Selektywnie zebrane odpady komunalne gromadzone są:
1) w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – w pojemnikach znajdujących się w Osiedlowych PSZOK i Centralnym PSZOK,
2) w przypadku nieruchomości niezamieszkanych objętych systemem – w pojemnikach zlokalizowanych na terenie tych nieruchomości i Centralnym PSZOK,
3) w przypadku nieruchomości niezamieszkanych nieobjętych systemem – w workach lub pojemnikach zlokalizowanych na terenie tych nieruchomości i odpłatnie w Centralnym PSZOK.
3. W Osiedlowych PSZOK zbierane są pochodzące z gospodarstw domowych: metal i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z metali i odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury. Z Osiedlowych PSZOK mogą korzystać tylko właściciele nieruchomości zamieszkanych. Mieszkańcy samodzielnie dostarczają selektywnie zebrane odpady do Osiedlowych PSZOK.
4. W Centralnym PSZOK zbierane są: metal i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z metali i odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, odpady budowlane i rozbiórkowe, meble i odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte opony, ubrania i tekstylia, odpady zielone z przydomowych ogródków oraz popioły. Z Centralnego PSZOK mogą korzystać wszyscy właściciele nieruchomości z zastrzeżeniem ust. 5. Mieszkańcy oraz właściciele nieruchomości niezamieszkanych samodzielnie dostarczają selektywnie zebrane odpady do Centralnego PSZOK.
5. Właściciele nieruchomości niezamieszkanych nieobjętych systemem mogą korzystać z Centralnego PSZOK odpłatnie.
§ 6. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów:
1) właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zobowiązani są do selektywnego zbierania odpadów według następujących zasad:
a) tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, metale, w tym odpady opakowaniowe z metali, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, należy zbierać łącznie do żółtego pojemnika oznaczonego napisem „Metal i tworzywa sztuczne” znajdującego się w Osiedlowym PSZOK; odpady te można także dostarczać do Centralnego PSZOK,
b) papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru oraz odpady opakowaniowe z tektury, należy zbierać łącznie do niebieskiego pojemnika oznaczonego napisem „Papier” znajdującego się w Osiedlowym PSZOK; odpady te można także dostarczać do Centralnego PSZOK,
c) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, należy zbierać do zielonego pojemnika oznaczonego napisem „Szkło” znajdującego się w Osiedlowym PSZOK; odpady te można także dostarczać do Centralnego PSZOK,
d) przeterminowane leki należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach, znajdujących się na terenie aptek i placówek służby zdrowia wskazanych przez Związek; odpady te można także dostarczać do Centralnego PSZOK,
e) odpady budowlane i rozbiórkowe należy przekazać przedsiębiorcy w ramach usługi dodatkowej, bądź dostarczać do Centralnego PSZOK,
f) odpady zielone należy przekazywać przedsiębiorcy w ramach usługi dodatkowej, bądź dostarczać do Centralnego PSZOK. Odpady zielone powstające w zabudowie jednorodzinnej mogą zostać zagospodarowane w przydomowym kompostowniku pod warunkiem, że jego wielkość pozwala na co najmniej dwuletni okres przetrzymywania w nim kompostu,
g) zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe, należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach w miejscach wskazanych przez Związek bądź dostarczać do Centralnego PSZOK,
h) chemikalia, w tym resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn oraz opakowania po tych środkach należy dostarczać do Centralnego PSZOK,
i) odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będą odbierane w systemie mobilnym z wykorzystaniem tzw. „Gratowozu”, w miejscu i w terminie ustalonym na 14 dni przed planowaną zbiórką i podanym do publicznej wiadomości; odpady te można także dostarczać do Centralnego PSZOK,
j) popioły można dostarczać do Centralnego PSZOK,
k) zużyte opony należy dostarczać do Centralnego PSZOK,
l) tekstylia i ubrania należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach w wybranych Osiedlowych PSZOK, bądź dostarczać do Centralnego PSZOK.
2) właściciele nieruchomości niezamieszkanych objętych systemem zobowiązani są do selektywnego zbierania odpadów według następujących zasad:
a) tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, metale, w tym odpady opakowaniowe z metali oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, należy zbierać łącznie do pojemnika spełniającego wymaganie określone w Regulaminie, zlokalizowanego na terenie nieruchomości; odpady te można także dostarczać do Centralnego PSZOK,
b) papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru oraz odpady opakowaniowe z tektury należy zbierać łącznie do pojemnika spełniającego wymagania określone w Regulaminie, zlokalizowanego na terenie nieruchomości; odpady te można także dostarczać do Centralnego PSZOK,
c) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, należy zbierać do pojemnika spełniającego wymagania określone w Regulaminie, zlokalizowanego na terenie nieruchomości; odpady te można także dostarczać do Centralnego PSZOK,
d) przeterminowane leki należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach, znajdujących się na terenie aptek i placówek służby zdrowia wskazanych przez Związek; odpady te można także dostarczać do Centralnego PSZOK,
e) odpady budowlane i rozbiórkowe należy przekazać przedsiębiorcy w ramach usługi dodatkowej, bądź dostarczać do Centralnego PSZOK,
f) odpady zielone należy przekazywać przedsiębiorcy w ramach usługi dodatkowej bądź dostarczać do Centralnego PSZOK. Odpady zielone mogą zostać zagospodarowane w kompostowniku pod warunkiem, że jego wielkość pozwala na co najmniej dwuletni okres przetrzymywania w nim kompostu,
g) zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe, należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach w miejscach wskazanych przez Związek bądź dostarczać do Centralnego PSZOK,
h) chemikalia, w tym resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn oraz opakowania po tych środkach należy dostarczać do Centralnego PSZOK,
i) odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy dostarczać do Centralnego PSZOK.
3) właściciele nieruchomości niezamieszkanych nieobjętych systemem zobowiązani są do selektywnego zbierania odpadów według następujących zasad:
a) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów należy zbierać do pojemnika lub worka spełniającego wymagania określone w Regulaminie zlokalizowanego na terenie nieruchomości,
b) pozostałe frakcje odpadów należy zbierać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 2, z zastrzeżeniem, że nie jest możliwe korzystanie z usług dodatkowych Związku, o których mowa w pkt 2 lit. e i f, a odpady przekazywane do Centralnego PSZOK przyjmowane będą odpłatnie.
§ 7. Ustala się następujące szczegółowe zasady prowadzenia selektywnego zbierania odpadów:
1) opakowania przeznaczone do selektywnej zbiórki powinny być puste,
2) opakowania po żywności należy przed wrzuceniem do pojemnika opróżnić z resztek żywności,
3) odpady opakowaniowe, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, należy przed wrzuceniem do pojemnika zgnieść w celu zmniejszenia ich objętości,
4) z odpadów opakowaniowych posiadających zakrętki należy je odkręcić; można je ponownie nakręcić po zgnieceniu, tak by opakowania zachowały zmniejszoną objętość,
5) do pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła nie wolno wrzucać: opakowań po lekarstwach, termometrów, szkła okularowego, zbrojonego, szkła okiennego i szyb samochodowych, szkła żaroodpornego i kryształowego, żarówek, świetlówek, reflektorów, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych, ekranów i lamp telewizyjnych, luster, ceramiki, fajansu, porcelany, szkła gospodarczego (np. szklane miski, talerze, doniczki),
6) do pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych nie wolno wrzucać: opakowań po lekach, tworzyw sztucznych zastosowania medycznego (np. sprzętu infuzyjnego, zużytych strzykawek), mokrych folii, butelek i pojemników z jakąkolwiek zawartością, opakowań i butelek po olejach samochodowych i silnikowych, smarach, płynach chłodniczych, opakowań po nawozach, środkach owado- i chwastobójczych, tworzyw sztucznych nieprzeznaczonych na opakowania (np. taśm klejących, węży ogrodowych), gumy, styropianu, tworzyw piankowych, opakowań po aerozolach, puszek i pojemników po farbach.

Rozdział 4.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników, w tym worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym porządkowym i technicznym

§ 8. 1. Ustala się następujące pojemności pojemników, w tym worków do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych na terenie Związku:
1) dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
a) dla zabudowy jednorodzinnej – pojemniki o pojemności: 0,12 m3, 0,24 m3,
b) dla zabudowy wielorodzinnej – pojemniki o pojemności: 1,1 m³, 5 m³,
2) dla nieruchomości niezamieszkanych objętych systemem – pojemniki o pojemności 0,12 m3, 0,24 m3, 1,1 m3, 7,0 m3, 10,0 m3, 12 m3, 20 m3 i prasokontenery o pojemności 10 m3,
3) dla nieruchomości niezamieszkanych nieobjętych systemem – pojemniki o pojemności: 0,11m3, 0,12 m3, 0,24 m3, 1,1 m3, 5,0 m3, 7,0 m3, 8,0m3, 10m3 oraz worki o pojemności: 60 l (0,06 m3) lub 120 l (0,12 m3).
2. Ustala się następujące pojemności pojemników, w tym worków do zbierania segregowanych odpadów komunalnych na terenie Związku:
1) dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – pojemniki o pojemności: 1,1 m3, 1,5m3, 2,5 m3, 3m3 i 5m3,
2) dla nieruchomości niezamieszkanych objętych systemem – pojemniki o pojemności 0,12 m3, 0,24 m3, 1,1 m3, 1,5 m3, 1,8 m3, 2,0 m3, 2,5 m3, 3,0 m3, 5,0 m3,
3) dla nieruchomości niezamieszkanych nieobjętych systemem – pojemniki o pojemności: 0,11m3 0,12 m3, 0,24 m3, 1,1 m3, 1,5 m3, 1,8 m3, 2,0 m3, 2,5 m3, 3,0 m3, 5,0 m3, 7,0 m3, 10 m3 oraz worki o pojemności: 60 l (0,06 m3) lub 120 l (0,12 m3).
3. Stosuje się następujące oznakowania kolorystyczne i opisowe pojemników oraz worków do zbiórki odpadów komunalnych:
1) niebieski oznaczony napisem „Papier”- z przeznaczeniem na papier, w tym tekturę, odpady opakowaniowe z papieru oraz odpady opakowaniowe z tektury,
2) zielony oznaczony napisem „Szkło”- z przeznaczeniem na szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,
3) żółty oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne”- z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, metale, w tym odpady opakowaniowe z metali oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
4) brązowy oznaczony napisem „Bio” – z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, w tym bioodpady,
5) czarny – z przeznaczeniem na zmieszane odpady komunalne.
4. Worki muszą być wykonane z folii polietylenowej o grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów, uniemożliwiającej rozerwanie się worka.
5. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości muszą spełniać następujące wymagania:
1) odpowiadać wymaganiom zawartym w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r., poz. 1645 ze zm.),
2) wyglądać estetycznie, być zamykane i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu adresem nieruchomości,
3) zapewnić gwarancję bezpieczeństwa da pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady podczas opróżniania i dla osób gromadzących odpady, gwarancję długotrwałego użytkowania, a także być dostosowanymi do urządzeń załadowczych,
§ 9. 1. Ustala się następujące minimalne pojemności pojemników do zbierania odpadów komunalnychzmieszanych na terenie nieruchomości:
1) dla zabudowy jednorodzinnej – 30 l na osobę tygodniowo, jednak co najmniej jeden pojemnik 0,12 m³ na każdą nieruchomość,
2) dla zabudowy wielorodzinnej – 30 l na osobę tygodniowo,
3) dla budynków i obiektów użyteczności publicznej – 10 l tygodniowo na każdego pracownika oraz 0,5 l tygodniowo na każdego interesanta, klienta lub odwiedzającego,
4) dla szkół – 10 l tygodniowo na każdego pracownika oraz 2 l na każdego ucznia (studenta),
5) dla żłobków i przedszkoli – 10 l tygodniowo na każdego pracownika oraz 2 l tygodniowo na każde dziecko,
6) dla lokali i punktów handlowych -10 l tygodniowo na każdego pracownika,
7) dla targowisk – 10 l tygodniowo na jeden punkt targowy, zezwala się na wspólne korzystanie przez kilku handlujących z jednego lub kilku pojemników na odpady za zgodą właściciela pojemnika oraz w porozumieniu z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne i po zgłoszeniu tego faktu właściwemu organowi Związku odpowiedzialnemu za system gospodarki odpadami, zachowując przy tym minimalną pojemność pojemnika,
8) dla lokali gastronomicznych – nie mniej niż 10 l tygodniowo na 1 miejsce konsumpcyjne. Przy ustaleniu liczby miejsc konsumpcyjnych uwzględnia się miejsca konsumpcyjne usytuowane w ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu,
9) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – co najmniej 1 pojemnik 0,12 m³ lub worek 60 l,
10) dla zakładów produkcyjnych, usługowych, rzemieślniczych, magazynów, hurtowni, placów budowy – 10 l tygodniowo na każdego pracownika,
11) dla hoteli, pensjonatów, domów opieki, placówek leczniczych, noclegowni, schronisk itp. – 10 l tygodniowo na jedno łóżko i 10 l tygodniowo na każdego pracownika,
12) dla ogródków działkowych – nie mniej niż 20 l tygodniowo na każdą działkę w okresie od 1 kwietnia do 31 października każdego roku oraz 5 l w pozostałym okresie każdego roku,
13) dla cmentarzy – nie mniej niż 5 l tygodniowo na jeden grób, a w okresie świąt: Wszystkich Świętych, Wielkanocnych i Bożego Narodzenia nie mniej niż 15 l tygodniowo na jeden grób,
14) dla zespołu garaży wolnostojących – 5 l tygodniowo na każde miejsce postojowe w zespołach garaży.
§ 10. Odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach lub workach o pojemnościach określonych w § 8, uwzględniając normy określone w § 9. Przy częstotliwości odbioru innej aniżeli wskazana w §15, pojemności należy ustalić proporcjonalnie.
§ 11. Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zobowiązany jest wyposażyć nieruchomość :
a) nieruchomości niezamieszkane objęte systemem w minimum jeden pojemnik o pojemności co najmniej 0,12 m³ na odpady komunalne zmieszane oraz w 3 pojemniki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych o pojemności odpowiadającej ilości wytworzonych odpadów selektywnie zbieranych, z uwzględnieniem częstotliwości odbioru, określonej w §15,
b) nieruchomości niezamieszkanych nieobjętych systemem, w minimum jeden worek o pojemności 60l na odpady komunalne zmieszane oraz 4 worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych o pojemności odpowiadającej ilości wytworzonych odpadów selektywnie zbieranych..
§ 12. Właściciel nieruchomości, na której będzie organizowana impreza masowa ma obowiązek wyposażyć miejsce, na którym odbywa się impreza w jeden pojemnik lub worek o pojemności 120 l na 20 osób uczestniczących w imprezie, jeżeli czas jej trwania nie przekracza 4 godzin, jeśli jest on dłuższy ilość tą należy zwiększyć o 50% w stosunku do podanej wyżej, na każde następne 4 godziny trwania imprezy.
§ 13. 1. Podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględniać przepisy § 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.: Dz. U. 2015 r. poz. 1422.).
2. W przypadku, gdy niemożliwe jest spełnienie wymagań określonych w ust. 1, właściciel nieruchomości jest obowiązany do zapewnienia możliwości użytkowania pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów w miejscu wyznaczonym na terenie innej nieruchomości, na zasadach uzgodnionych z jej właścicielem, poprzez zawarcie z nim odpowiedniej umowy.
3. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych należy ustawiać w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla użytkowników, jak i pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady, w sposób nie powodujący uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.
4. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych winny być ustawione w granicach nieruchomości na równej nawierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody lub błota. Miejsce gromadzenia odpadów właściciel nieruchomości obowiązany jest utrzymywać w czystości i porządku.
5. Właściciel nieruchomości zamieszkanej obowiązany jest zapewnić pracownikom przedsiębiorcy odbierającego odpady, dostęp do pojemników bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, zobowiązany jest wystawiać je, w dniu odbioru zgodnie z harmonogramem, do godz. 6.00, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości.
6. Właściciel nieruchomości niezamieszkanej objętej systemem zobowiązany jest zapewnić pracownikom przedsiębiorcy odbierającego odpady, dostęp do pojemników bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, zobowiązany jest wystawiać je, w dniu odbioru zgodnie z harmonogramem, do godz. 6.00, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości lub umożliwić wjazd pojazdów przedsiębiorcy odbierającego odpady na teren nieruchomości.
§ 14. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywać pojemniki na odpady w takim stanie sanitarnym i technicznym, aby korzystanie z nich mogło odbywać się bez przeszkód i nie powodowało zagrożeń dla zdrowia użytkowników, a w szczególności ma obowiązek utrzymywać je w czystości poprzez mycie i dezynfekowanie, z częstotliwością zapewniającą ich odpowiedni stan sanitarny.

Rozdział 5.
Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych

§ 15. 1. Odbieranie odpadów komunalnych musi następować z częstotliwością zapewniającą właściwy stan sanitarno-porządkowy nieruchomości.
2. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych:
1) odpady komunalne zmieszane z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
a) dla budynków jednorodzinnych – nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie,
b) dla budynków wielorodzinnych – nie rzadziej niż raz w tygodniu,
2) odpady komunalne zmieszane z nieruchomości niezamieszkanych objętych systemem – nie rzadziej niż raz w tygodniu,
3) odpady komunalne zmieszane z nieruchomości niezamieszkanych nieobjętych systemem – nie rzadziej niż raz w tygodniu,
4) odpady selektywnie zebrane w Osiedlowych PSZOK – nie rzadziej niż raz w miesiącu,
5) odpady selektywnie zbierane z nieruchomości niezamieszkanych objętych systemem – nie rzadziej niż raz w miesiącu,
6) odpady selektywnie zbierane z nieruchomości niezamieszkanych nieobjętych systemem – nie rzadziej niż raz w miesiącu, z zastrzeżeniem pkt. 7,
7) odpady ulegające biodegradacji, selektywnie zbierane z nieruchomości niezamieszkanych nieobjętych systemem – nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie,
8) odpady komunalne tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz meble i inne odpady wielkogabarytowe pochodzący z gospodarstw domowych – nie rzadziej niż raz w roku po uprzednim ogłoszeniu terminu i miejsca ich zbierania, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
3. Odpady komunalne będą odbierane z nieruchomości według harmonogramu ustalonego dla każdej miejscowości.
4. Harmonogram, o którym mowa w ust. 3 podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Związku oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Rozdział 6.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 16. Zaleca się, aby właściciele nieruchomości podejmowali działania zmierzające do ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów, w szczególności poprzez:
1) kupowanie produktów w opakowaniach zwrotnych,
2) ograniczanie zakupu produktów jednorazowego użytku,
3) unikanie stosowania papieru śniadaniowego, folii aluminiowej, w zamian używanie plastikowych pojemników na żywność,
4) ponowne wykorzystanie i wydłużanie okresu używalności niektórych przedmiotów,
5) unikanie stosowania toreb plastikowych na zakupy, w zamian korzystanie z toreb płóciennych,
6) kompostowanie odpadów biodegradowalnych w gospodarstwach domowych,
7) kupowanie napojów w szklanych butelkach i za kaucją,
8) wielokrotne używanie słoików,
9) przekazywanie niepotrzebnej odzieży do punktów opieki społecznej,
10) unikanie artykułów, które po wyrzuceniu stanowią odpady niebezpieczne,
11) używanie akumulatorów, nadających się do ponownego naładowania, zamiast baterii jednorazowych,
12) korzystanie z pojemników, pudełek nadających się do wielokrotnego wykorzystania.
§ 17. 1. Związek jest obowiązany osiągnąć do dnia 31 grudnia 2020 r.:
1) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo,
2) poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w wysokości co najmniej 70% wagowo.
2. Związek jest obowiązany ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania do 16 lipca 2020 roku do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w roku 1995.
Rozdział 7.
Przepisy końcowe
§ 18. 1. Pojemniki niespełniające wymogów niniejszego Regulaminu należy dostosować do wymogów, o których mowa w §8 ust. 3 Regulaminu lub zastąpić je pojemnikami spełniającymi wymagania, o których mowa w §8 ust. 3 nie później niż do dnia 1 lipca 2022 r.
2. Pojemniki stosowane przed dniem 1 lipca 2017 r. należy oznaczyć napisami, o których mowa w §8 ust. 3 Regulaminu, nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 r.
§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.
§ 20. Traci moc Uchwała Nr IV/29/15 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 1października 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego oraz Uchwała Nr VI/44/16 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/29/15 z dnia 01.10.2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.
§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Partnerzy:
  • Uczelnia Jana Wyżykowskiego
  • Fundacja Zielona Akcja
  • Powiat Polkowicki
  • Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu
  • NFOŚiGW

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
Font Resize
WYSOKI KONTRAST