Skontaktuj się z nami +48 76 840 14 90

Rejestr działalności regulowanej

Wpis do rejestru

20 grudnia 2012, Małgorzata Frąckowiak

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przedsiębiorca zamierzający prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gmin – członków Związku, tj. gmin: Chocianów, Gaworzyce, Grębocice, Jerzmanowa, Pęcław, Polkowice, Przemków i Radwanice jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.

Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.Wniosek powinien zawierać:

 • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
 • numer identyfikacji podatkowej NIP,
 • numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
 • określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

 • oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:

 1. posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;
 2. utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 3. spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 4. zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.

Wniosek można złożyć osobiście w Biurze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, ul. Mała 1, 59-100 Polkowice lub listownie na wyżej podany adres.

Czas załatwienia sprawy

 1. Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej jest obowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy do tego rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu do tego organu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony.
 2. Jeżeli organ prowadzący rejestr działalności regulowanej nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 1, a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

Opłata za wpis do rejestru działalności regulowanej
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) opłatę za wpis do rejestru działalności gospodarczej w kwocie 50,00 zł uiszcza się w kasie Urzędu Gminy Polkowice, ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice lub wpłacając na konto Urzędu, nr rachunku PKO Bank Polski S.A. Oddział I Polkowice 02 1020 3017 0000 2702 0166 6270 (opis przelewu: „Opłata za wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez ZGZM”).

Z opłaty są zwolnieni przedsiębiorcy, którzy w dniu wejścia w życie ustawy (1 stycznia 2012r.) posiadali zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych na terenie wszystkich gmin wchodzących w skład Związku, tj. gmin: Chocianów, Gaworzyce, Grębocice, Jerzmanowa, Pęcław, Polkowice, Przemków i Radwanice.

Podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do informowania organu prowadzącego rejestr o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dokumentach do niego dołączonych, w terminie 14 dni od zaistnienia zmian.

Partnerzy:
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego
 • Fundacja Zielona Akcja
 • Powiat Polkowicki
 • Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu
 • NFOŚiGW

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
Font Resize
WYSOKI KONTRAST