Skontaktuj się z nami +48 76 840 14 90

RIPOK

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych

20 grudnia 2012, Małgorzata Frąckowiak

Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) – zakład zagospodarowania odpadów o mocy przerobowej, wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego przez co najmniej 120 tys. mieszkańców i spełniający wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii.

RIPOK zapewnia termiczne przekształcanie odpadów lub:

– mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielanie ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji, nadających się w całości lub w części do odzysku;
– przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzanie z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniającego
wymagania określone w odrębnych przepisach;
– składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat
odpadów w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych;

Do Regionalnej Instalacji trafiać będą zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych – nie można ich bowiem zbierać i przetwarzać poza regionem, na którym zostały wytworzone.

Lokalizację RIPK-ów na terenie województwa dolnośląskiego wskazano w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami, uwzględniającym 6 regionów (patrz mapka poniżej)

RIPOK wojew.

Żródło: Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami. Wrocław, 2012

DCIM100MEDIA

Zgodnie z powyższym podziałem, obszar Związku Gmin Zagłębia Miedziowego znajduje się w regionie północnym, na którym funkcjonować mają cztery Regionalne Instalacje, w tym zakład w Trzebczu (na zdjęciu).

Partnerzy:
  • Uczelnia Jana Wyżykowskiego
  • Fundacja Zielona Akcja
  • Powiat Polkowicki
  • Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu
  • NFOŚiGW

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
Font Resize
WYSOKI KONTRAST