Skontaktuj się z nami +48 76 840 14 90

Nieruchomości niezamieszkane

Deklaracja

29 stycznia 2016, Małgorzata Frąckowiak

DEklra_miniatObowiązek wypełnienia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mają wszystkie podmioty – firmy, instytucje, przedsiębiorstwa, osoby fizyczne – objęte systemem gospodarowania odpadami na terenie ZGZM. Deklarację składa właściciel lub współwłaściciel danej nieruchomości, najemca lub dzierżawca albo inny podmiot faktycznie władający daną nieruchomością. W przypadku zmiany danych, które wpływają na wysokość opłaty, należy je zgłosić w ciągu 14 dni od ich zaistnienia (na formularzu deklaracji w polu A zaznacza się “zmianę danych”).

Formularz deklaracji do pobrania

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może być złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej z zachowaniem następujących warunków i trybu:
1) format elektroniczny deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określony jest
w formie danych XML,
2) złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków
komunikacji elektronicznej wymaga zarejestrowania się na elektronicznej Platformie Usług Administracji
Publicznej ePUAP (epuap.gov.pl), zalogowania się i wypełnienia umieszczonego na wymienionej platformie
elektronicznej formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
3) wypełnioną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa się za pomocą
elektronicznej skrzynki podawczej, której aktualny adres podany jest w Biuletynie Informacji Publicznej
(www.zgzm.pl/bip), z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP,
4) deklaracje muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Partnerzy:
  • Uczelnia Jana Wyżykowskiego
  • Fundacja Zielona Akcja
  • Powiat Polkowicki
  • Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu
  • NFOŚiGW

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
Font Resize
WYSOKI KONTRAST