Skontaktuj się z nami +48 76 840 14 90

Nieruchomości niezamieszkane

Odbiór odpadów

29 stycznia 2016, Małgorzata Frąckowiak

W zamian za uiszczoną opłatę z terenu nieruchomości niezamieszkanych, objętych systemem odbierana jest każda ilość następujących frakcji odpadów: zmieszane odpady komunalne, papier, szkło, plastik, metal i opakowania wielomateriałowe.

Zmieszane odpady komunalne są wywożone nie rzadziej niż raz w tygodniu – chyba, że w deklaracji zaznaczono inną częstotliwość odbioru.

Odpady selektywnie zebrane odbierane są nie rzadziej niż raz w miesiącu.

Odbiór odpadów odbywa się zgodnie ze szczegółowym harmonogramem, podanym zainteresowanym do wiadomości.

Właściciele nieruchomości niezamieszkanych – w ramach comiesięcznej opłaty – mogą również bezpłatnie oddać odpady komunalne w Centralnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Przyjmowane są tu:

szkło,
plastik,
metal,
opakowania wielomateriałowe,
tworzywa sztuczne,
przeterminowane leki,
chemikalia,
zużyte baterie i akumulatory,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
meble i inne odpady wielkogabarytowe – maksymalnie 1 tona t rocznie
odpady zielone – maksym. 0,5 tony rocznie,
odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z remontów – maksym. 1 tona rocznie,
zużyte opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony oraz średnicy do 1,1 m – maksym. 4 szt. rocznie.

Poza Centralnym PSZOK zużyte baterie i akumulatory (inne niż przemysłowe i samochodowe) można oddawać w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznaczonych pojemnikach w punktach sprzedaży tych artykułów lub w innych miejscach wskazanych przez Związek. Pojemniki na przeterminowane leki znajdują się w wybranych aptekach na terenie wszystkich gmin (wykaz TUTAJ).

Harmonogram odbioru odpadów w 2018 r.: kliknij tutaj

Partnerzy:
  • Uczelnia Jana Wyżykowskiego
  • Fundacja Zielona Akcja
  • Powiat Polkowicki
  • Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu
  • NFOŚiGW

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
Font Resize
WYSOKI KONTRAST