Skontaktuj się z nami +48 76 840 14 90

Nieruchomości niezamieszkane

Kto w systemie

29 stycznia 2016, Małgorzata Frąckowiak

Niezam.5 Niezam.3   Do nieruchomości niezamieszkanych, które obejmuje system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego od 1.02.2016 r. należą:

  • jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
    o finansach publicznych:

– organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa
oraz sądy i trybunały;

– jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki;

– jednostki budżetowe;

– samorządowe zakłady budżetowe;

– agencje wykonawcze;Niezam 4

– instytucje gospodarki budżetowej;

– państwowe fundusze celowe;

– Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;

– Narodowy Fundusz Zdrowia;

– samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;

– uczelnie publiczne;Niezam.2Niezam.1

– Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne;

– państwowe i samorządowe instytucje kultury;

– inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu
wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek
prawa handlowego.

  • osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjna nieposiadające osobowości prawnej prowadzące działalność gospodarczą, w związku z której prowadzeniem zatrudnia się, na podstawie umowy o pracę, powyżej 20 osób, według stanu na dzień 15.10.2015 r. – z wyłączeniem cmentarzy i remiz ochotniczych straży pożarnych.

 Zmniejszenie liczby zatrudnionych po dniu 15.10.2015 r. poniżej 21 osób nie wpływa na stosowanie uchwały, tzn. że właściciel nieruchomości niezamieszkanej, który w dniu 15.10.2015 r. lub po tym dniu, zatrudniał powyżej 20 pracowników, w przypadku zmniejszenia zatrudnienia poniżej tej liczby, nadal objęty będzie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi prowadzonym przez Związek Gmin Zagłębia Miedziowego i zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Związku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Właściciele nieruchomości niezamieszkanych objętych systemem obowiązują zasady opisane w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego oraz w innych uchwałach Zgromadzenia ZGZM, dotyczących postępowania z odpadami komunalnymi. (Treść uchwał można znaleźć w zakładce Gospodarka odpadami – Nasze prawo).

Partnerzy:
  • Uczelnia Jana Wyżykowskiego
  • Fundacja Zielona Akcja
  • Powiat Polkowicki
  • Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu
  • NFOŚiGW

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
Font Resize
WYSOKI KONTRAST