Skontaktuj się z nami +48 76 840 14 90

Projekty zrealizowane

Budowa Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

10 kwietnia 2015, Małgorzata Frąckowiak

nfos4

 

 

Tytuł Przedsięwzięcia:

„Budowa Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”

 

Umowa o dofinansowanie w formie dotacji:

nr 489/2013/Wn1/OZ-UK-go/D z dnia 05.08.2013 r.

 

Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków:

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)

 

 Wartość Przedsięwzięcia:

6 787 939,00 zł

(sześć milionów siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych)

 

Wartość dotacji NFOŚiGW:

4 072 760,00 zł

(cztery miliony siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt złotych)

 

 Opis Przedsięwzięcia:

Centralny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (Centralny PSZOK) stanowić będzie integralną część zaplanowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.

Celem budowy Centralnego PSZOK jest stworzenie odpowiednich warunków dla mieszkańców gmin członkowskich Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, umożliwiających odpowiednie warunki zagospodarowania odpadów, zapewniając tym samym, dostosowanie do wymogów prawnych, zawartych w przepisach krajowych i Unii Europejskiej.

Planowana inwestycja przyczyni się do zwiększenia ilości selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, poddawanych procesom: ponownego użycia, recyklingu i odzysku innymi metodami, redukując w ten sposób ilość odpadów składowanych i wpływając na wielkości koniecznych do osiągnięcia poziomów ekologicznych wskazanych w dokumentach strategicznych i planistycznych szczebla krajowego i wojewódzkiego.

 

Do Centralnego PSZOK mieszkańcy wszystkich gmin członkowskich Związku Gmin Zagłębia Miedziowego będą mogli bezpłatnie (w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) przywozić papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, popioły, ubrania i tekstylia, a także odpady zielone.

Dodatkowo na Centralnym PSZOK prowadzone będą działania demonstracyjno-edukacyjne
w zakresie, m.in. technologii odbioru odpadów, sortowania i dalszego ich przygotowania do transportu, odzysku i recyklingu.

 

W ramach Przedsięwzięcia przewiduje się:

 • budowę Centralnego PSZOK (w formie rampy rozładunkowej, utwardzonego placu manewrowego i do przechowywania, wiat, boksów, budynków do przechowywania, magazynu do przechowywania odpadów niebezpiecznych),
 • budowę obiektów towarzyszących (wartownia, budynki socjalne, infrastruktura komunikacyjna, częściowo uszczelniony ewaporacyjno – infiltracyjny zbiornik przeciwpożarowy pełniący rolę zbiornika retencyjnego na wody opadowe, wewnętrzna sieć kanalizacji deszczowej, zbiornik bezodpływowy na ścieki bytowe, sieć elektryczna, ogrodzenie, oświetlenie, zieleń izolacyjna.

 

Efekt rzeczowy Przedsięwzięcia:

 • budowa Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 1 szt., w tym prace budowlane,
 • zakup pojemników i kontenerów do zbiórki odpadów – 60 szt.,
 • zakup i montaż wyposażenia magazynu na odpady niebezpieczne,
 • zakup koparko-ładowarki – 1 szt.,
 • zakup wózka widłowego – 1 szt.,
 • zakup i montaż wag samochodowych – 3 szt.

 

Efekt ekologiczny Przedsięwzięcia:

Ograniczenie ilości odpadów komunalnych trafiających na składowisko o 1000 Mg/rok.

W 2015 r. ograniczenie ilości odpadów komunalnych trafiających na składowisko o 500 Mg.

 

 

Za budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odpowiedzialny jest Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach.

 

Partnerzy:
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego
 • Fundacja Zielona Akcja
 • Powiat Polkowicki
 • Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu
 • NFOŚiGW

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
Font Resize
WYSOKI KONTRAST